CONTACT

VOLG

Interim-management, advies en coaching

HOME

OVERTUIGING EN WERKWIJZE

AANBOD

OPDRACHTGEVERS

SCHONE LEI

BLOG

We gaan het zelf organiseren!

 

 

Zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid voorop

De decentralisaties, bezuinigingen en een nieuwe kijk op organisaties hebben er toe geleid dat in de zorg de termen zelfsturing en zelforganisatie zijn doorgedrongen. Een transformatieproces waarin ruimte aan vakmanschap wordt gegeven en de relatie tussen professional en cliënt centraal staat.

 

Simpel gezegd, minder leidinggevenden en een grote verantwoordelijkheid bij uitvoerenden en teams.

Een zelfsturend team, bestaande uit een vaste groep mensen, moet in staat zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het totale proces waarin producten/diensten tot stand komen. Zo’n team kan het proces bewaken en lost problemen zelfstandig op zonder een beroep te doen op anderen.

Een behoorlijke opgave!!!

 

Nieuwe eisen aan management en medewerkers

Er wordt m.i. veel gevraagd van teams en professionals.

Naast je vak uitoefenen, moet je in staat zijn goed met elkaar samen te werken, elkaar te vertrouwen, elkaar aan te kunnen spreken en op een juiste manier feedback te geven.

Maar ook een goede invulling van teamrollen, het juiste gedrag en een positieve bijdrage leveren in het veranderingsproces zijn belangrijke elementen in deze cultuuromslag.

 

Er wordt vaak geroepen dat dit een kans biedt om jezelf te ontwikkelen en dat het ruimte biedt aan talent en creativiteit. Allemaal waar! Ik geloof ook in uitdagingen om leersituaties te ontwikkelen waarin mensen elkaar aansturen zonder baas te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor de zaak en de relatie.

 

Verschillen oude en nieuwe situatie

Oude situatie

Ik heb zelf veel ervaring en kennis opgedaan in een tijdsperiode dat er wat betreft managen en verantwoordelijkheden anders werd gedacht. Een top-downbenadering, afgebakende functies en vaste procedures kenmerken deze periode.

Er werd gewerkt met verschillende managementlagen, elke laag had zo zijn eigen verantwoordelijkheid en naar boven toe werden de problemen geëscaleerd, zoals dat zo mooi werd gezegd. Managers zorgden voor de randvoorwaarden, hielden zich bezig met productie en op managementdagen werd de koers voor de komende tijd uitgezet. Een leidinggevende beoordeelde medewerkers over het functioneren en afhankelijk van de managementstijl was er meer of minder inspraak en betrokkenheid van medewerkers.

De mensen in de uitvoering moesten vooral doen waar zij goed in waren en de controle op de uitvoering gebeurde door een leidinggevende.

 

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie staan flexibiliteit, talent/ambities en leiders die zich kunnen verhouden tot wisselende netwerken centraal. Medewerkers staan voor de uitdaging de toegevoegde waarde vorm en invulling te geven vanuit eigen verantwoordelijkheid.

 

De voordelen van deze aanpak zijn de volgende:

  • Kostenbesparend door met minder managementlagen te werken.
  • Innovatie; teamleden hebben de vrijheid om hun eigen taken te beoordelen en verbeteringen aan te brengen.
  • Effectieve beslissingen; zelfsturende teams zijn sneller en effectiever in besluitvormingsprocessen.
  • Verhoogde productiviteit; teams werken aan een gemeenschappelijk doel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen taken. Bij een succesvol zelfsturend team kan 15-20% hogere productiviteit behaald worden.
  • Inzet (commitment); teamleden raken meer betrokken bij projecten met als direct resultaat verhoging van autonomie en verantwoordelijkheid.
  • Verhoogde motivatie; teamleden hebben een gedeelde of gelijke verantwoordelijkheid en leggen ook verantwoording over hun werk af.
  • Benutting van talent; medewerkers krijgen de kans zich op verschillende terreinen (financiën, facilitair etc.) te ontwikkelen.

 

Kansen

De weg, die in dit transformatieproces afgelegd moet worden, is niet eenvoudig en verloopt niet zonder slag of stoot. Zelfregie past in onze samenleving en biedt organisaties een kans om een duurzame verandering in te zetten.

 

In dit veranderingsproces zijn onderstaande onderdelen van groot belang:

 

• Richting en visie

De organisatie stelt strategische uitgangspunten op en geeft ruimte om deze uitgangspunten te vertalen in de praktijk.

Het is voor medewerkers duidelijk welke bijdrage geleverd moet worden zodat een medewerker trots kan zijn op de geleverde prestatie.

 

• Autonomie

Er wordt voldoende autonomie gegeven aan medewerkers. Inhoudelijke ruimte aan medewerkers verhoogt eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel.

 

• Leren te leren

Medewerkers krijgen ruimte en mogelijkheden om zich te ontwikkelen, fouten mogen gemaakt worden en leiden niet tot afrekenmechanismen. De organisatie faciliteert medewerkers om inhoudelijke casussen te bespreken.

Medewerkers ontwikkelen competenties door expertise op te doen en het gedragsrepertoire uit te breiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontwikkelen van vaardigheden door medewerkers om zelfregie vorm te geven is essentieel. Dit gaat niet vanzelf en implementeren volgens bureaucratische principes is niet de weg die bewandeld moet worden.

Adequate begeleiding gericht op het ontwikkelen van duurzame vaardigheden helpt om betrokkenheid, verantwoordelijkheid en werkplezier te verhogen.

‘Wie het weet mag het zeggen en wie het kan mag het doen’!

 

• Creëer een rijke werkomgeving

Medewerkers krijgen mogelijkheden om wisselende werkzaamheden te verrichten en er is sprake van een leeromgeving; er is een focus op de kwaliteiten van medewerkers.

 

Contact

Is uw interesse gewekt door dit artikel en/of heeft u behoefte aan een sparringpartner in het proces naar zelfsturing, neem dan contact op met Wim Verhoeven, 06-30039212 of mail naar info@schonelei.eu

 

 

 

 

Reageren op dit artikel? Mail Wim verhoeven

 

competenties

expertise

gedragsrepertoire

kennis en
ervaring

het juiste gedrag tonen in een bepaalde situatie

Blog: We gaan het zelf organiseren!

 

Bel Wim Verhoeven 06 - 300 39 212

of  mail naar info@schonelei.eu